12بهمن انقلاب اسلامی

12  بهمن 1357سالروز ورود امام خمینی (ره)بعد از تبعید 15 ساله به ایران بود.

ورود سید روح الله خمینی همان کشتی نجات ایرانیان از ظلم و جور حکومت ظلم ستیز پهلوی...

طبق بیانات مقام معظم رهبری: "تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران نظام اسلامی وجود نداشت و رابطه ی پادشاهان با مردم رابطه ی غالب و مغلوب و سلطان و رعیت بود و پادشاهان احساس میکردند فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند.ولی حضرت امام (ره) این سلسله معیوب را قظع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجود آوردند."

امام بعد از پانزده سال دوری از وطن ساعت سه و سی دقیقه از توفل لوشاتو بعد از خداحافظی از مردم پاریس به سمت ایران حرکت کردند.

امام (ره) در هواپیمایی قرار گرفتند که دویست نفر در آن حضور داشتند.پنجاه نفر از آشنایان آن حضرت وصدوپنجاه خبرنگار....

امام (ره) نماز خود رو در کف هواپیما ادا کردند ودر حالی که احتمال انهدام و دزدیده شدن هواپیما در آسمان وجود داشت و این امر خود باعث آشفتگی و ترس همگان شده بود ایشان در اوج آرامش قرار داشتند...

تا اینکه بلاخره هواپیما در ساعت نه و سی وهفت دقیقه و سی ثانیه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست و امام(ره) در میان حلقه های منتخب استقبال کنندگان از پله های هواپیما فرود آمدند....

با ورود امام (ره) به سالن فرودگاه فریاد "الله اکبر"سالن فرود گاه را به لرزه درآورد.

استقبال کنندگان با خواندن سرود "خمینی ای امام" اشک مشتاقان نظام اسلامی و بنیان گذار آن را بر گونه هایشان جاری ساختند.

باشه که این انقلاب اسلامی را قدر بدانیم....

پایان/