معاونت اجرایی این گروه و با همکاری دیگر اعضای فاطمیون اقدام به برپایی ایستگاه صلواتی تحت عنوان جوانان فاطمیون در مسیر عزادارن حسینی در روز اربعین حسینی کرده و به عنوان خادم افتخاری خالصانه انجام وظیفه کردند.ایستگاه صلواتی فاطمیون بعد از نماز جماعت ظهر شروع به توزیع حدود1000 لیوان از چای و شربت و...بین عزاداران کردند. نکته قابل توجه و زیبا در  داخل ایستگاه صلواتی ، شور و شوق جوانان و نوجوانان بود که به جای خود قابل ستایش بود.